SZUPERNOVA, Pavlo Kerestey  
  32Vozodvishenka Arts House, Kiev  
  9.4. - 20.5.2015  
  Art Ukraine